top of page

کبوتران خاموش در سرزمینهای دور، برای کسانی نوشته شده است که از نگاه به مخلوقات و تمرکز بر پرندگانی که او آفریده است خداوند را بهتر می شناسند.  من و همسرم به کشف بیشتری درباره پروردگار در خلقت او علاقه داریم. عنوان این کتاب از مزمور ۵۶ گرفته شده است. که در آن حضور خداوند در سختیها همراه داوود را به تصویر میکشد..

کتاب مقدس لبریز است از داستانهایی که خداوند ملکوتش را از طریق مخلوقاتش توضیح میدهد. هنگام مطالعه این کتاب به همراه فرزندانتان همانطور که خداوند در انجیل متی باب 6 آیه 26 میگوید: "پرندگان آسمان را بنگرید که نه میکارند و نه میدروند و نه در انبار ذخیره میکنند و پدر آسمانی شما به آنها روزی میدهد"

ياسمين

ترکیه، آنتالیا

فوریه ۲۰۲۱

کبوتران خاموش در سرزمینهای دور / PDF دانلود رایگان

0٫00$Price
    bottom of page