top of page
Search

ایمان چیست؟ What is Faith

Updated: Sep 1, 2023


ایمان چیست؟

شماره اول

به قلم: موسی رسایی

ایمان یکی از مفاهیم مهم و اساسی در مسیحیت است. 270 بار کلمه ایمان Faith و 160 بار کلمه باورداشتن Believe در ورژن NIV کتابمقدس آورده شده است.

یکی از القاب مسیحیان "ایمانداران" است. اما اگر از اعضای کلیسا بپرسید ایمان یعنی چه و چه مراحلی دارد و ... متوجه خواهیم شد که با وجود اهمیت این واژه، تعاریفی که قالبا از آن ارائه میشود بسیار کلی و نامفهوم است و محدود به تعدادی آیات پر کاربرد. در این مقاله نمیخواهم به مفاهیم بسیار عمیق و الهیاتی از ایمان بپردازم بلکه با سوالهایی دقیق تر به پاسخ ها ومفاهیم کاربردی آن در زندگی مسیحی و درکی ملموس تر برسم.

آیاتی در انجیل وجود دارد که ما را به چالش میکشد :

آمین، به شما می‌گویم، اگر کسی به این کوه بگوید، ”از جا کنده شده، به دریا افکنده شو،“ و در دل خود شک نکند بلکه ایمان داشته باشد که آنچه می‌گوید روی خواهد داد، برای او انجام خواهد شد.

مرقس 23: 11


اگر ایمان داشته باشید، هرآنچه در دعا درخواست کنید، خواهید یافت.»


دعای با ایمان، بیمار را شفا می‌بخشد و خداوند او را برمی‌خیزاند، و اگر گناهی کرده باشد، آمرزیده می‌شود.


عیسی به او گفت: "مگر تو را نگفتم که اگر ایمان آوری، جلال خدا را خواهی دید؟"


عیسی گفت: «اگر می‌توانی؟ برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است.»اگر این آیات را معیار محک قرار دهیم اغلب ما نمره قبولی در امتحان ایمان را دریافت نخواهیم کرد! در اناجیل میخوانیم گاهی مسیح به شاگردان میگوید «ای سست‌ایمانان" یا "ای کم ایمانان" به عنوان مثال در متی باب 12 : " پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می‌شود، چنین می‌پوشانَد، چقدر بیشتر شما را، ای سست‌ایمانان! 29پس در پی این مباشید که چه بخورید یا چه بنوشید؛ نگران اینها مباشید. 30زیرا اقوام خداناشناسِ این دنیا در پی این‌گونه چیزهایند، امّا پدر شما می‌داند که به این همه نیاز دارید. 31بلکه شما، در پی پادشاهی او باشید، که همۀ اینها نیز به شما داده خواهد شد." در اینجا باز هم میبینیم گویا خداوند شاگردان را به چالش ایمان دعوت میکند.


سوالهای بسیاری ذهن را به خود مشغول میکند: آیا در نگاه خدای کتابمقدس یک نوع ایمان وجود دارد یا انواع ایمان؟ آیا ایمان مراحل مختلفی دارد؟ آیا رتبه ایمان هر انسان نسبت به دیگری متفاوت است یا رتبه بندی وجود ندارد؟ چه فرقی است بین ایمان و اعتماد و سوالهای بسیار دیگر که تحلیل آنها ما را یاری خواهد کرد تا شاید درک جامع و درست تری از ایمان به دست آوریم. بررسی همه سوالها در یک مقاله نخواهد گنجید بنابراین قصد دارم با مجموعه مقالاتی در مورد ایمان، هر بار به چندی از این سوالها بپردازم. گاهی نیز شاید به پاسخ بسیاردقیق، مشخص و صد در صد قابل فهمی نرسیم اما کمی نگاه عمیق تر به مفاهیم کتابمقدسی را تمرین خواهیم کرد. آگاهی و دانش بیشتراز مفاهیم کتابمقدس، باعث رشد ما و تحقق وعده هایی در زندگی ما خواهد شد که تا کنون محقق نشده اند. کلام خداوند در هوشع 6: 4 میگوید: " قوم من از عدم معرفت هلاک شد ه اند!" معرفت بیشتر،ایمان ما و همینطور رابطه ما با خداوند را عمیق تر و شفاف ترمی سازد.


1- ایمان عامل خشنودی خداوند:

با مطالعه عبرانیان باب 11 متوجه اهمیت و جایگاه ایمان از منظر خداوند خواهیم شد. عامل کلیدی برای خشنود ساختن خداوند چیزی نیست جز ایمان. گویا ایمان موتور محرکه همه چیز است. بنابراین اگر تصور میکنیم صرفا با اعمال میتوانیم خداوند را خشنود سازیم در اشتباه هستیم. البته کمی پیشتر اهمیت عمل را بررسی خواهیم کرد اما اجالتا دریافتیم که مقدم بر همه چیز ایمان است.

و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک می‌شود، باید ایمان

داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می‌دهد.امّا شخصِ پارسای من به ایمان زیست خواهد کرد. و اگر عقب نشیند، از او خشنود نخواهم شد.

عبرانیان 38: 10


2- دریافت نجات با ایمان.

اولین و پایه ای ترین محصول ایمان، نجات است .کتابمقدس میگوید نجات جز به وسیله ایمان تحقق نمیابد:

زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از

مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت.

رومیان 10: 9

اما هیچ وقت به این موضوع نپرداخته ایم که چگونه این ایمان ارزیابی میشود که مطمئن شویم در نتیجه آن نجات حاصل شده است. آن بخش که مربوط به زبان است کاملا ملموس و آشکار است اما بخش دوم یعنی دل را چگونه میتوان محک زد؟

فیلیپُس گفت: «اگر با تمام دل ایمان آورده‌ای، مانعی نیست.» خواجه‌سرا گفت: «ایمان دارم که

عیسی مسیح پسر خداست.»


حکم اعظم را به یاد دارید؟

«ای استاد، بزرگترین حکم در شریعت کدام است؟» 37عیسی پاسخ داد: «”خداوندْ خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما.“ 38این نخستین و بزرگترین حکم است.

متی 22: 36

شاید ما نتوانیم دل و افکار دیگران را محک بزنیم اما خودمان را که میتوانیم. نجات به سادگی در دسترس است اما یک پیش نیاز مهم دارد و آن هم ایمان است. چگونه این ایمان را میتوان محک زد؟ وقتی اشخاص را با پیام انجیل آشنا میکنیم و پس از اقرار زبانی، آنها را عضوی از کلیسا تصور میکنیم آیا به کیفیت ایمان آنها نیز توجه داریم؟ دقیقا به کلمه کیفیت اشاره میکنم. چرا که نجات آنها در گرو کیفیت ایمان است. چرا که اگر با درک صحیح و دل کامل نباشد شاید هرگز نجات را دریافت نکنند و یا خیلی زود آن را از دست بدهند. به این خاطر بر کیفیت تاکید میکنم چرا که اغلب شاهد هستیم که تمرکز بر تعداد نفرات و کمیت است. به همین خاطر کلیساهای ما از مرحله مقدماتی گذر نمیکند و چالشهای ما همان چالشهای 40 سال پیش است و ایمان ها عمق ندارند!


سوال دیگری مطرح است: ایمان نجات بخش، ایمانی است در مقدمه زندگی روحانی ما اما آیا این ایمان برای تمام دوران زندگی روحانی ما کافی است؟3- تفاوت ایمان با اعتماد

فرق بسیار زیادی است بین کلمه ایمان در لغت نامه و گفتمان روزمره و محاوره ای با واژه ایمان در کتابمقدس.

ایمان در گفتگوهای عامیانه بیشتر به معنی اعتماد یا باور به کار می رود. اعتماد رابطه نزدیکی با ایمان دارد اما مفهوم آن متفاوت است.شاید بد نباشد در همین آغاز تفاوت اعتماد با ایمان را بشناسیم چرا که چراغ راه ما خواهد بود.

ایمان از سیستم اعتقادی ما سرچشمه می گیرد و بنابراین دائمی است. اعتماد از طریق رابطه ما با کسی که در یک دوره زمانی ایجاد می کنیم ایجاد می شود و بنابراین دائمی نیست.

ایمان و اعتماد معانی مشابهی دارند و اغلب مردم این کلمات را به جای یکدیگر به کار می برند. برای اکثر مردم هیچ تفاوت عملی بین ایمان و اعتماد وجود ندارد. از نظر آنها، این دو مترادف هستند.

یکی از تفاوت ها صرفاً گرامری است. اعتماد بسته به بافت می تواند اسم یا فعل باشد. اعتماد به عنوان اسم به معنای «تکیه مطمئن بر شخصیت، توانایی، قدرت یا حقیقت کسی یا چیزی است». اما به عنوان فعل، به معنای «تکیه کردن بر صداقت یا دقت»، «باور کردن»، «تعهد یا تحت مراقبت قرار دادن» یا «اطمینان بخشیدن» است. ایمان همیشه یک اسم است (به جز در موارد استفاده قدیمی از آن به عنوان فعل).


در کتاب مقدس، ایمان به این صورت تعریف شده است: « پس ایمان، اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. » (عبرانیان 11:1). به عبارت دیگر، ایمان شامل اعتماد به چیزی است که نمی توانید صریحاً آن را اثبات کنید. ایمان از اعتماد جدایی ناپذیر است; اطمینان به خدا است که می تواند آنچه را که در کلامش می گوید انجام دهد. ایمان، هم شامل رضایت فکری نسبت به چیزی و هم اعتماد به آن است. بنابراین وقتی ما چیزی را درست میشناسیم، بنابراین به آن اعتماد می‌کنیم و به آن تکیه می‌کنیم. ایمان تشخیص می دهد که یک صندلی برای نگه داشتن فردی که روی آن می نشیند طراحی شده است و اعتماد، با نشستن واقعی روی صندلی، ایمان را نشان می دهد.


ایمان بدون اعتماد، ایمان نیست. باور بدون تکیه کردن، تهی است. بسیاری از مردم به حقایق خاصی در مورد عیسی مسیح اعتقاد دارند، اما دانستن صحت آن حقایق، معنای کتاب مقدسی «ایمان» نیست. تعریف کتاب مقدس از ایمان مستلزم اعتماد به حقایق و تعهد نسبت به آن است.


نمونه ای از رابطه بین ایمان و اعتماد، در این است که شما ایمان دارید که اگر خود را رها کنید دوستانتان شما را می گیرند حتی اگر پشتتان به آنها باشد. شما معتقدید که آنها اجازه نخواهند داد که زمین بخورید. عمل افتادن، نشانه اعتماد است. شما ایمانی را که به دوستان خود دارید با رها کردن خود و افتادن روی دستان آنها نشان می دهید. اعتماد به خدا یکی از جنبه های اصلی ایمان کتاب مقدس است.

ایمان تنها در رابطه با خداوند معنی پیدا میکند و قابل استفاده است اما اعتماد هم برای خداوند هم برای روابط انسانی قابل استفاده است. ما میتوانیم فرزندمان را به دوستمان بسپاریم و با شناختی که در طول زمان از او به دست آورده ایم به او اعتماد کنیم که از فرزندمان محافظت می کند اما نمیتوانیم ایمان داشته باشیم.4- تفاوت ایمان با اعتقاد یا باور Faith and Believe

وقتی کلمات ایمان و اعتقاد را می شنوید، تقریباً مشابه به نظر می رسند. برخی حتی ممکن است آنها را به عنوان دوقلوهای همسان تصور کنند. با این حال، همانطور که کمی عمیق‌تر به کندوکاو می‌پردازید، متوجه می‌شوید که ایمان و اعتقاد بیشتر شبیه پسرعموها هستند تا دوقلوهای همسان. در حالی که آنها با هم مرتبط هستند، اما یکسان نیستند.

از آنجا که یک رابطه وجود دارد، ممکن است تعجب کنید که تفاوت بین ایمان و اعتقاد چیست؟ ما مفهوم ایمان را تقریبا خواندیم اما اعتقاد یا باور چیست؟

تعریف فرهنگ لغت از باور، پذیرش درستی یک جمله یا وجود چیزی است.


باور یعنی تصدیق چیزی که حقیقت دارد. باور به طور خودکار به عمل تبدیل نمی شود. در حالی که پتانسیل تغییر یا شکل دادن به رفتار شما را دارد، هیچ تضمینی وجود ندارد که این کار را انجام دهد. اعتقاد در ابتدایی‌ترین شکل آن به آنچه می‌پذیرید حقیقت دارد مرتبط است نه آنچه به واسطه آن انجام می‌دهید.

آیا می توانم به چیزی اعتقاد داشته باشم، اما ایمان نداشته باشم؟

فکر می کنم پاسخ این سوال را می دانید که بله. شما می توانید به چیزی اعتقاد داشته باشید و ایمان نداشته باشید. ما هر روز این کار را انجام می دهیم. بگذارید برای شما مثالی بزنم.


ممکن است شما بر این باور باشید که می‌توانید با چتر نجات از هواپیما بیرون بپرید، طناب آن را بکشید و چتر باز می‌شود و به شما امکان می‌دهد با خیال راحت روی زمین فرود بیایید. شما می توانید از هر کسی بپرسید، و آنها می پذیرند که این گفته درست است. با این حال، قدم گذاشتن در چتر نجات، پریدن از هواپیما، کشیدن طناب و فرود بی خطر روی زمین، چیز دیگری است. این نیاز به اعتقاد ندارد، این نیاز به ایمان دارد.

این دوباره به تفاوت عمده بین ایمان و اعتقاد اشاره می کند، زیرا ایمان مستلزم آن است که به آنچه اعتقاد دارید عمل کنید. شما نمی توانید آن را فقط بگویید، باید آن را نشان دهید.


آیا مسیحیان می توانند باورمند به خدا داشته باشند، اما به او ایمان نداشته باشند؟

بررسی این موضوع، سخت ترین بخش است زیرا نیاز به محک شخصی دارد. اگر از جانب خودم بخواهم صحبت کنم. مواقعی در زندگی من بوده که به خدا ایمان داشته ام، اما ایمانم به توانایی او برای گذراندن من از آن لحظه وجود نداشت. تست آن در بیان باورهای من نبود بلکه کاری بود که انجام می دادم. اقداماتی که انجام دادم نشان داد که در آن لحظه ایمان ندارم.


اگر صادق باشید، احتمالاً در مقطعی از زندگی خود همین کار را کرده اید. من احتمالاً می توانم بگویم که این در مورد شما و هر ایمانداری صادق است. در مرحله‌ای از زندگی‌تان، حتی اگر وعده‌های خدا را می‌دانید و می‌توانید درباره وفاداری او بخوانید و حتی آن را اعلام کنید، حتی تلاش کرده‌اید تا با ایمان عمل کنید اما نکرده اید. این مسیحی بودن شما را زیر سوال نمی برد، فقط انسانیت شما را آشکار می کند.


چگونه می توانم از مرحله اعتقاد به ایمان واقعی حرکت کنم؟

شاید گاهی با خود گفته اید چرا خیلی از وعده های عهد جدید در زندگی من تحقق نمیابد اما از خود سوال نکرده ایم آیا ایمان من ایمانی است که مسیح انتظارمیکشد؟

از آنجایی که بین ایمان و عقیده فرق است، چگونه از مرحله اعتقاد به مرحله ایمان واقعی می توان رفت؟ پاسخ ساده به نظر می رسد، اما نکته اینجاست: با یک قدم و یک عمل در یک زمان بخصوص. در مرحله ای از سفر خود با عیسی، باید قدمی بردارید و با اعمال خود ایمان خود را به او نشان دهید.

بگذارید یک چیزی را به شما یادآوری کنم. خدا می خواهد شما را از ایمان به ایمان حرکت دهد و می خواهد ایمان شما رشد کند. او این را می خواهد تا با رشد ایمانتان در چیزهای بزرگتر و بزرگتری به او اعتماد کنید. اما این یک فرآیند است و یکباره اتفاق نمی افتد. در برنامه خدا برای زندگی شما، کارهای بیشتری وجود دارد که برای او باید انجام دهید، اما برای رسیدن به آن نیاز به ایمان بیشتری است. به همین دلیل او با مهربانی به شما مدارا می کند تا باورتان را به ایمان تبدیل کنید و اولین کاری که باید انجام دهید این است که در دعا از او کمک بخواهید و سپس صبور باشید وعجله نکنید. با خواندن این مقاله نیز سردرگم نشوید، ما تازه سفر در قلمرو ایمان را آغاز کردیم. با من در هفته های آتی همراه باشید تا قدم به قدم با هم به درک عمیق تری از ایمان دست یابیم.

دعایی برای رشد در ایمان

خداوندا،

من نمی خواهم فقط آنچه تو گفته ای بدانم و حتی تأیید کنم که درست است. به من کمک کن تا با عمل کردن به آنچه گفتی، ایمان خود را نشان دهم. اجازه بده اعمال من مدرکی باشد که من معتقدم و اعتماد دارم تو انجام خواهی داد و هر چیزی که گفتی خواهد شد. این فیض را به من عطا کن تا از جایی که هستم شروع کنم و بگذار ایمانم در تو رشد کند. کمک کن ایمان من قوی شود تا شاهد دست تو در هر زمینه ای از زندگی ام باشم و اجازه بده از آن برای تشویق دیگران در این راه استفاده کنم. به نام عیسی مسیح، آمین.

به قلم: موسی رسایی

(استفاده از مقاله با ذکرمنبع بلامانع است)

اگر این مطلب را مفید دیدید برای دوستان خود نیز بفرستید، همینطور خوشحال خواهیم شد نقطه نظرهای شما را نیز بشنویم.

برای دریافت مقاله ها و مطالب جدید وبسایت ما را سابسکرایب کنید

83 views0 comments

Kommentare


bottom of page