top of page
Search

کتابمقدس درباره رقص چه میگویدکتاب مقدس دستورعمل مشخصی در رابطه با رقصیدن ارائه نداده است. با بیان چند مثال از رقص خوب و بد در کتاب مقدس شاید بتوان اصول کتاب مقدسی برای رقصیدن را تعیین کنیم. خروج فصل 32 آیه 6 و 19 تا 25 بخش ناامید کننده تاریخ اسرائیل است. وقتی موسی در بالای کوه در حال صحبت با خدا بود، اسرائیلی ها بت ساختند. در حین ساخت بت مشغول رقصیدن شدند. آنها دست به کارهای شرم آور زدند (آیه 6) و اعمالی خارج از کنترل از خود نشان دادند (آیه 5، برخی از ترجمه ها از واژه لخت و عریان استفاده کرده اند). رقصیدن در این مورد به یک فعالیت گناه آلود منتهی شد. در خروج فصل 15 آیه 20 مریم (خواهر هارون) از روی خوشحالی برای پیروزی خداوند در دریای سرخ شروع به شادی و رقصیدن کرد. در دوم سموئیل فصل 6 آیه های 12 تا 16، داوود از خوشحالی بازگشت صندوق عهد به اورشلیم در حضور خدا رقصید.

همه نمونه های رقصیدنی که گناه آلود نبودند برای ستایش و پرستش خدا انجام شدند. در ادامه، اصول دیگری را در مورد رقصیدن عنوان می کنیم: جامعه فصل 3 آیه 4 – رقصیدن زمان مناسب خود را می طلبد. مزامیر فصل 149 آیه 3، فصل 150 آیه 4 – هر دو متن می گوید می توانیم خدا را با رقص و شادی عبادت کنیم. اول قرنتیان فصل 6 آیه های 19 تا 20 – بدن های ما متعلق به خدا هستند، و معبد روح القدس می باشند. پس هر کاری که می کنیم باید برای تجلیل او و با احترام به او باشد.

رقصیدن برای جلب توجه دیگران به شما یا بدن شما گناه آلود است. اول قرنتیان فصل 7 آیه های 1 تا 3 می گوید « بايد بگويم كه خوب است مرد با زن تماس نداشته باشد». پولس از میل جنسی شدید مردان می گوید و اینکه به راحتی تحریک می شوند. به همین دلیل ممکن است رقصیدن زن و مردی که زن و شوهر نیستند تحریک کننده باشد مخصوصا برای مردان. «از افكار و اميال شهوت‌آلود كه جوانان را اغلب اسير می‌سازد، بگريز» (دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 22). هر نوع رقصی که باعث تحریک خواسته های گناه آلود در ما یا دیگران می شود گناه است. متی فصل 18 آیه 6 – انجام کاری که باعث به گناه افتادن کسی شود غیرقابل بخشش است. رقصیدن به نوعی که باعث شهوت کسی شود در این گروه قرار دارد. اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 22 – اگر مطمئن نیستید که شرایط رقص قابل قبول است یا نه، این اصل می تواند به شما کمک کند: «خود را از هر نوع بدی دور نگاه داريد». حتی اگر حتی به نظر برسد که می تواند گناه باشد انجام ندهید.

در پایان باید گفت که انواع رقص هایی وجود دارند که برای مسیحیانی که باید با روش زندگی و حتی بدن های خود خدا را جلال دهند نامناسب هستند. با این وجود، کتاب مقدس می گوید ما می توانیم برقصیم به شرطی که باعث وسوسه و تحریک کسی نشویم و انجام این کار مانند همه کارهای دیگر باید برای جلال خدا باش


21 views0 comments

Comments


bottom of page